1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej pomp ciepła Panasonic, zwanej dalej Promocją.
  1.2. Organizatorem promocji jest:
  G-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Modlińska 6, w Warszawie ; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000239922; o numerze NIP 5272475576; REGON 14016274800000;zwany dalej Organizatorem
  1.3. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  1.4. Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.
  1.5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowych Organizatora promocji oraz za pośrednictwem systemu online www.g-4.pl
  1.6. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora www.g-4.pl
  1.7. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
  1.8. Udział w promocji jest dobrowolny.
 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
  2.1. Promocja trwa:
  od 01.07.2021do wyczerpania zapasów nagród w punktach handlowych Organizatora.
 3. PRZEDMIOT PROMOCJI – pompy ciepła Panasonic
  3.1. Promocją objęte są następujące produkty:
  Pompy ciepła Panasonic dostępne w ofercie Organizatora Promocji
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
  4.1. Każdy uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji zakupi dowolny produkt określony w punkcie 4 nabędzie prawo do nabycia nagrody w postacie bluzy softshell w cenie 1 pln + vat. Przez dokonanie zakupu rozumie się fizyczne odebranie zamówionego towaru.
  4.2. Każdy uczestnik promocji w okresie jej trwania jest uprawniony do nabycia1 bluzy softshell do każdej zakupionej pompy ciepła .
  4.3. Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur Vat. Faktura Vat powinna być wystawiona najpóźniej do końca miesiąca w którym nastąpił zakup.
  4.4. Podsumowanie wyników promocji nastąpi po zakończeniu promocji.
  4.5. Wydanie nagród nastąpi w punktach handlowych Organizatora po zakończeniu promocji. Faktura za nagrodę powinna być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia bieżącego miesiąca w którym nastąpiło wydanie nagrody.
  4.6. Produkty zakupione w ramach promocji nie podlegają zwrotowi.
  4.7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.
  4.8. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem Organizatora wymienionego w punkcie 1.2. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  5.1. Administratorem danych osobowych klientów biorących udział w Promocji (dalej zwanych „Uczestnikami” jest G-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
  5.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem pod adresem G-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 6 lub kierując wiadomość na adres e-mail: biuro@g-4.pl.
  5.3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzad dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu potwierdzenia zakupu produktów na warunkach określonych w Regulaminie oraz w celu wydania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5.4. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
  – Imię i nazwisko,
  – nazwa firmy,
  – adres,
  – NIP,
  – numer telefonu i adres e-mail – w przypadku konieczności nawiązania kontaktu uczestnikiem Promocji w związku z realizacją Promocji, w szczególności z wydaniem nagrody,
  – dane dot. sprzedaży produktów objętych promocją
  5.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie sprzedaży premiowej, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
  5.6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Organizatorem znajdują się w informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez G-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która jest udostępniana kupującym przed zawarciem umowy oraz na stronie internetowej:www.g-4.pl.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na stronie:www.g-4.pl
  6.2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
  6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
  6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.